Reglement fietsen

  1. Inschrijving tot deelname staat open voor ieder, die de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt. Bij inschrijving in gezinsverband geldt geen leeftijdsgrens.
  2. Als bewijs van inschrijving geldt het routeboekje. Het is gewenst hierin uw naam en adres in te vullen.
  3. De maximum snelheid mag niet meer dan 20 kilometer per uur bedragen.
  4. De herinnering wordt bij de eindcontrole uitgereikt aan degene die de 4 daagse met goed gevolg heeft uitgereden.
  5. De fietsen dienen aan de wettelijke eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.
  6. Wanneer naar het oordeel van het bestuur, bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken de 4 daagse geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, kan een deelnemer of andere belanghebbende uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van de inschrijfkosten.
  7. De deelnemer/ster doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken tegenover de Stichting Fiets 4 daagse Wolvega wegens schade door welke oorzaak dan ook ontstaan en vrijwaart deze stichting voor alle vorderingen, welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen.
  8. Advies: in het kader van uw VEILIGHEID draag een fietshelm.